Company Profiles

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ประสบความ สำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม โดยใช้แทคโนโลยี และกรรมวิธีผลิตที่ดี (GMP PICs) ระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมุ่งมั่นเข้าสู่ ISO 17025 รวมทั้งมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538
องค์การเภสัชกรรมจึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสมุนไพรไทยให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น โดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด พร้อมกับก่อสร้างโรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมวังจุฬา อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 โรงงาน สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้จำนวน 22 รายการ และมีแผนการเพิ่มจำนวนรายการให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดในอนาคต

 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด กับ มาตรฐานสากล หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice:GMP) *1

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) คือ ข้อกำหนด ระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมถึง สถานที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร บุคลากร วัสดุ เอกสารต่าง ๆ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าในสถานที่ผลิต ผ่านขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ การเข้าหีบห่อ ตลอดจนการจัดเก็บ จนได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและออกจำหน่าย แก่ประชาชน GMP มีหลักการผลิตยาด้วยความมั่นใจว่า ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้ เรียกว่า " ผลิตอย่างมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้" หรือ "Quality that must be built-in and tested " สำหรับสินค้ายา คุณภาพ หมายถึง ยาสำเร็จรูปที่มีปริมาณตัวยา รูปแบบ การปลดปล่อยตัวยา ความคงสภาพ ประสิทธิผลการรักษา ฯลฯ ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผู้ประกอบการผลิตยา จะต้องทำได้ตามนั้นทุกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานที่กำหนดมากกว่าจะเรียกเป็นคุณภาพ แต่คุณภาพตัวยาตามความเข้าใจของประชาชนหมายถึง ยารักษาโรคให้หายได้ ขณะที่แพทย์ อย. และหน่วยงานจัดซื้อจะใช้ GMP เป็นสื่อกลางแสดงถึงซึ่งคุณภาพมาตรฐานของยาที่ผลิตได้

ข้อมูลอ้างอิง *1 คณะกรรมการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย “ระบบยาของประเทศไทย” 2545 หน้า 475-477   
 

                     

                                                                                                


วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำด้านการผลิตยาสมุนไพร ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ดี (GMP) และได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

วัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อสนองนโยบาย แห่งชาติด้านยาและ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ด้านสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสมุนไพร และให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ มากขึ้น

บทบาทและภารกิจ


 1. ผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพภายใต้การวิจัย และพัฒนาสูตรตำรับโดยองค์การเภสัชกรรม
 2. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ และวิจัยยาสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 3. ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้องค์การเภสัชกรรมและผู้แทนจำหน่ายทั่วไป
 4. มุ่งเน้นพัฒนายาสมุนไพรให้อยู่ในรูปของสารสกัด เพื่อนำไปทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นเคมีสังเคราะห์

 5.  

นโยบายคุณภาพ

     ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอบสนองลูกค้าทันเวลา สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566


นโยบายสิ่งแวดล้อม

     บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินงาน ตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยกำหนดนโยบาย 4 ป. เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

ป. ที่ 1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ป. ที่ 2 ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆ และนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค้า
ป. ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ป. ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

         บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตยาสมุนไพร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการ  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน มีจริยธรรมเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

         บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ขอประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่ขณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และข้อปฏิบัติ ออกประกาศ หรือระเบียบตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายกำหนดใดๆ

        บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยให้เฉพาะกรณีที่จำเป็นให้เฉพาะกรณีที่จำเป็นให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญา (Contract) หรือการยินยอม (Consent) หรือตามฐานการประมวลอื่นๆ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

ข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น


 1. องค์การเภสัชกรรม
 2. บริษัท ที.เอ็น.พี.เฮลท์แคร์ จำกัด
 3. บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด(มหาชน)
 4. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)
 6. บริษัท บางกอกรับเบอร์จำกัด(มหาชน)
 7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 9. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

*ข้อมูล ณ.วันที่ 05 มีนาคม 2567*

รายชื่อคณะกรรมการ


     
รายชื่อคณะกรรมการ 
   
1  นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
2  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริษัท
3   นายภูวเดช สุระโคตร กรรมการบริษัท
4  นางสาวจินดา วานิชวทัญญู กรรมการบริษัท
5  นายทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา กรรมการบริษัท
 นางมาลิน อังสุรังสี กรรมการบริษัท
7  นายปรากรม วุฒิพงศ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
8  นายนันทวัฒ ไกรเสม กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
9  นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
10  นายอนันต์ชัย  อัศวเมฆิน กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
11  นางนันทกาญจน์  สุวรรณปิฎกกุล กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ      
    นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ

 

 

*ข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566*

กระบวนการผลิต


We want to offer unique organic products and fresh flowers from our fields and there is delicious food from our certified Organic Kitchen, gourmet groceries, and engaging events for the whole family. Come visit us!

ตู้อบถาด 

เราใช้ตู้อบถาดในการอบสมุนไพรให้แห้ง โดยควบคุมอุณหภูมิในการอบไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  เพื่อทำให้สมุนไพรแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อรา

เครื่องตอกยาเม็ด

เราใช้เครื่องตอกยาเม็ดซึ่งสามารถควบคุม weight variation ,ความแข็งของเม็ด, การกระจายตัวและความกร่อนของเม็ด

เครื่องบรรจุยาอมลงซองสตริป

เราบรรจุยาอมลงซองสตริป เพื่อป้องกันความชื้นและแสงในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบซองสตริปว่ามีการซีลรั่วหรือไม่ในระหว่างการบรรจุด้วยเครื่องบรรจุซองสตริป

ห้องคลีนรูม

เราผลิตครีมและเจลในห้องคลีนรูม คลาส 10,000 และ ควบคุมความสะอาดของผู้ปฏิบัติงาน, เสื้อผ้า, เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต และมีการติดตั้ง Hepa Filter ในแต่ละห้องเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก

Vaccuum Homogenized Mixer

เราใช้ Vaccuum Homogenized Mixer สำหรับผลิตครีม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดี

เครื่องเข้าแผงบลิสเตอร์

เราบรรจุยาเม็ดและแคปซูลในแผงพีวีดีซีและฟอล์ยเพื่อป้องกันความชื้นและแสง เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งพีวีดีซีสามารถป้องกันความชื้นได้ดีกว่าการใช้พีวีซี

เครื่องเคลือบฟิล์มเม็ด

เราใช้เครื่องเคลือบฟิล์มเพื่อป้องกันความชื้นและแสง เพื่อรักษาคุณภาพของเม็ด นอกจากนั้นยังเคลือบเพื่อให้ยาไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมาย และทำให้สีของเม็ดยาน่ารับประทาน

เครื่อง Falling film evaporator

เราใช้ Falling film evaporator เพื่อดึงเอาเอธานอลออกจากสารสำคัญ เพื่อทำให้ความคงตัวของสมุนไพรดีและทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีอายุยาวขึ้น

เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ

เราบรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โดยในห้องบรรจุแคปซูลจะควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และระหว่างกระบวนการ เราตรวจสอบ weight variationและการกระจายตัวของแคปซูล

เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ

เราใช้เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติสำหรับบรรจุของเหลวลงขวดแก้ว ซึ่งสามารถควบคุมปริมาตรตามที่ต้องการ

เครื่องบรรจุครีม/เจล อัตโนมัติ

เราใช้เครื่องบรรจุครีม/เจล อัตโนมัติ สำหรับการบรรจุครีม/เจล ลงหลอดอลูมิเนียม ซึ่งสามารถควบคุมน้ำหนักตามที่ต้องการ

วิจัยพัฒนา/การประกันคุณภาพ


QA Onsite

       มีการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ การตรวจสอบสมุนไพร ณ แหล่งผลิตวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต มาสู่กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนออกจำหน่ายในท้องตลาด

       โดยมีขั้นตอนหลักๆ คือ มีการส่งเสริมการปลูก และ เก็บเกี่ยวสมุนไพรที่ถูกต้องโดยส่งเสริม และ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อให้ความมั่นใจในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรการเก็บเกี่ยวที่ให้สารสำคัญสูงสุด รวมถึงการขนส่งสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญด้วยเครื่อง

Chemistry Laboratory

      มีการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญด้วยเครื่อง

- High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

- Gas Chromatography (GC)

- Spectrophotometer

Microbial Laboratory

       มีการเพาะบ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยใช้ Incubator เพื่อควบคุมสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต เพื่อทดสอบว่ามีการปนเปื้อน ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนออกจำหน่ายหรือไม่ 

บริษัท มุ่งมั่น พัฒนา ผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับเราให้ความสำคัญตั้งแต่ วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หรือโลหะหนักการตรวจสอบคุณภาพดิน การศึกษาพื้นที่ และ ชนิดของดินที่เหมาะสมในการปลูกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวมถึงการติดตามต่อเนื่อง เพื่อดำรงรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผล ทางการรักษา และความปลอดภัยสูงสุด

"เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางบริษัทได้ประกาศความมุ่งมั่นของการประกันคุณภาพ"

- มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบการ ให้มีความถูกต้องตามกำหนดการรับรองภายใต้หลักเกณฑ์ และ วิธ๊การที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ (GMP PIC/S) ซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557

- มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้อุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมมาตรฐานสากล

- มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร

- มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานระบบการดำเนินงาน

- มุ่งสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยเน้นคุณภาพมาตรฐานในการรักษารวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค