Career Opportunities

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและนำเสนอสินค้า
  • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลการขายสินค้า และควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา
  • สรรหาลุกค้ารายใหม่ และ รักษาลูกค้าปัจจุบัน
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ   เครื่องแบบพนักงาน  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส  และอื่นๆ 

วิธีการสมัคร  ติดต่อได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล 035-721-445  ต่อ 127 (จันทร์-ศุกร์)  Email : safety@thpnetwork.com  

Apply Job

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขับรถขนส่งสินค้า
- มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- บุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 1 หรือ (ประเภท 2 ถ้ามี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-    แพ็คสินค้า และตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งสินค้า
-    ขับรถรับส่งสินค้าไปยังสถานที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนด
-    ติดรถเพื่อส่งสินค้า กรณีเป็นร้านที่ต้องส่ง และสินค้าเยอะ
-    ทำเอกสารบันทึกการส่งสินค้า และรายงานการเดินทาง
-    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สวัสดิการ  
-     เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน กินเลี้ยงไตรมาส และอื่นๆ วันทำงาน จันทร์-ศุกร์  หยุด เสาร์-อาทิตย์
 

วิธีการสมัคร  ติดต่อได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล 035-721-445  ต่อ 127 (จันทร์-ศุกร์)  Email : safety@thpnetwork.com

Apply Job

คุณสมบัติ         
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- การศึกษา ปริญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องสมุนไพร
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอางค์ ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
รายละเอียดงาน
     1. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
     2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบสินค้ากับคู่แข่ง หรือสินค้าที่อยู่ในกระแสของตลาด
     3. ประสานงานกับ Supplier เพื่อกำหนด Spec ของวัตถุดิบให้เหมาะกับการใช้งาน และหาข้อมูลเกี่ยวกับวัถุดิบที่เกี่ยวข้อง
     4. สืบค้นข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียน อย. และนำเสนอต่อตลาด
     5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ   เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ     วันทำงาน จันทร์-ศุกร์  หยุด เสาร์-อาทิตย์

วิธีการสมัคร    ติดต่อได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล 035-721-445  ต่อ 127 (จันทร์-ศุกร์)  Email : safety@thpnetwork.com

Apply Job