"ไทยเฮิร์บ" ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ ต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี2

"ไทยเฮิร์บ" ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้ต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี2

เข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต

การพัฒนาและประกันคุณภาพ

รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร