วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด รับการตรวจประเมินเบื้องต้นตามมาตฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

วันพุธที่ 22  กุมภาพันธ์ 2566 
นางศิรินุช ชีวีนพิศาลนุกูล
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับการตรวจประเมิน
เบื้องต้นตามมาตฐาน ISO/IEC 17025 : 2017