วันที่ 21 มกราคม 2564  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาตรวจสถานที่เก็บและผลิตเครื่องสำอาง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

วันที่ 21 มกราคม 2564  เจ้าหน้าที่  สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาตรวตสถานที่เก็บและผลิตเครื่องสำอาง
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด  ผลตรวจผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง