รางวัลแห่งความภูมิใจ บริษัท ผลิตภัณ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) " ระดับที่4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลแห่งความภูมิใจบริษัท ผลิตภัณ์สมุนไพรไทย จำกัด
ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) " ระดับที่4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน