บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด "อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล"

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
"อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล"
เพื่อพัฒนาบุคลกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน