บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลตายาย

วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2565

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลตายาย

ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สวยงาม

มีความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ