คณะผุ้บริหารเยี่ยมชม มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในส่วนของการผลิต