ขอการรับรอง GMP ASEAN COSMETIC

บริษัทได้เข้ารับการตรวจเพื่อขอการรับรอง GMP ASEAN COSMETIC จาก อย. เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร