3องค์กร ร่วมทำวิจัยฟ้าทะลายโจร เบื้องต้นมีฤทธิ์ ป้องกันเชื้อโคโรนาเข้าเซลล์และป้องกันการแบ่งตัวของเชื้อได้

25ก.พ.63- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระระทรวงสาธารณสุข (สธ.)มีการแถลงข่าวความร่วมมือการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ประโยชน์ เพื่อยับยั้งไวรัสโควิด-19 โดยกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ในครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม 

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านการอักเสบ ช่วยลดไข้ และสามารถต้านเชื้อโคโรนาไวรัส ที่ก่อโรคซาร์สได้ จากการศึกษา การจับกันของโมเลกุลยากับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโครงสร้าง 3 มิติของยาและเชื้อ (Molecular docking) พบว่าสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ ในฟ้าทะลายโจรน่าจะมีศักยภาพในการช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโคโรนาเข้าเซลล์และป้องกันการแบ่งตัวของโคโรนาไวรัสได้ จึงทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานในครั้งนี้ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณ ค่าตอบแทนอาสาสมัครในโครงการวิจัย และดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 จากตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร องค์การเภสัชกรรมจัดหายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามปริมาณความต้องการที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

หากการวิจัยแสดงว่าฟ้าทะลายโจรมีผลต้านไวรัสโควิด-19 จะได้มีการปรึกษาหารือกับกรมควบคุมโรคถึงความเป็นไปได้ในการใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสแผนปัจจุบัน และการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยต่อไป แต่หากผลการทดสอบไม่พบฤทธิ์ไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรก็ยังใช้ในการเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและแก้ไข้ เจ็บคอได้ต่อไป รวมทั้งอาจศึกษาวิจัยสมุนไพรอื่นที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต .

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ #สมุนไพรคุณภาพ # สารสกัดฟ้าทะลายโจร