"อบรมแนวคิดการผลิตแบบ Rean ครั้งที่ 2"  วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด "อบรมแนวคิดการผลิตแบบ Rean ครั้งที่ 2" 
โดยอาจารย์ ทวีศักดิ์ ศรีภูสิตโต