ฟ้าทะลายโจร ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโรคโควิด-19 ในหลอดทดลองได้อย่างไร

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

            จากการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือโรคโควิด-19 ประเทศไทยซึ่งเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรไทยที่อาจมีฤทธิ์ในการป้องกันรักษาโรคโควิด-19 จึงได้นำสมุนไพรพื้นบ้านอย่างฟ้าทะลายโจรมาศึกษา เนื่องจากมีงานศึกษาวิจัยพบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถต้านไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคซาร์สได้ รวมถึงฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์สำคัญ 4 อย่างคือ

  1. ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  2. ฤทธิ์ต้านไวรัส
  3. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
  4. ฤทธิ์ลดไข้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการทำข้อตกลงวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโควิด-19 ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ส่งตัวอย่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูลจากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ภายใต้องค์การเภสัชกรรม ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ทำการวิจัย ซึ่งได้ออกแบบการทดลอง 3 แบบ คือ

- ศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองโดยการใส่ฟ้าทะลายโจรลงไปในเซลล์เพาะเลี้ยง จากนั้นใส่ไวรัสเข้าไปในเซลล์เพื่อให้เกิดการติดเชื้อ
          จากการทดลองพบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร ไม่มีผลในการชักนำให้เซลล์หลั่งสารที่มีผลยับยั้งไวรัสโควิด-19

- ศึกษากลไกของฟ้าทะลายโจรในการฆ่าไวรัสโดยตรง
การทดลองที่ 2 เป็นการทดลองโดยนำฟ้าทะลายโจรผสมกับไวรัสโควิด-19 โดยงตรง จากนั้นดูว่าไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนภายในเซลล์ได้หรือไม่ เพื่อศึกษากลไกลของฟ้าทะลายโจรในการฆ่าไวรัสโดยตรง
          จากผลการทดลองพบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยตรงในหลอดทดลอง โดยพบว่าสารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจรมีผลในการทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าสารสำคัญ Andrographolide

- ศึกษาผลการยับยั้งไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์
การทดลองที่ 3 เป็นการทดลองโดยการนำไวรัสเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย จากนั้นใส่อาหารเลี้ยงเซลล์ที่ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อดูว่าฟ้าทะลายโจรมีผลในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์หรือไม่
          จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรมีผลต้านไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้

จาการทดลอง 3 แบบ สามารถสรุปได้ว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลในการยับยั้งไวรัสโควิด-19โดยตรง และสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง และเป็นการศึกษาฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาทดลองต่อไป

ที่มา: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวเพิ่มเติม https://www.bbc.com/thai/thailand-52344875?at_custom4=5ED292C2-8229-11EA-AB22-40AD96E8478F&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+Thai&fbclid=IwAR3napqyFMkjDALvyeIuSmRDNCyH57iKTwzRBhFV6m6QVnDxfjaNRtG_2cI

#Thaiherb #กระทรวงสาธารณสุข #ฟ้าทะลายโจร #วิจัยฟ้าทะลายโจร #BBC