บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

“ ประกันคุณภาพ มาตฐานที่ไว้ใจได้ ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ในการดำเนินงานขององค์กร “ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563
ซึ่งมอบให้กับสถานประการที่มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบรางวัลในพิธี