นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

บริษัทได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณจาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อพฤหสบดีที่ 17 กันยายน 2563