CSR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรง จ.สุพรรณบุรี

ร่วมทำกิจกรรม CSR  กับกลุ่มจิตอาสา ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขมรโรง  ตำบลองค์พระ  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม