ยาน่ารู้

ยาน่ารู้   วารสารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

" พบกับบทสัมภาษณ์ ของ ภก.ดร.สุวิทย์  ธีรกุลชน  ผู้อำนวยการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ที่น่าประทับใจ และได้สาระประโยชน์มากมาย "

จุดประกาย ความหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉม ยาสมุนไพรไทย สร้างคุณค่าและการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ข่าวสารเพื่อวงการเภสัชกรไทย ปีที่ 60 ฉบับที่ 2/2560 เมษายน - มิถุนายน 2560
บทสัมภาษณ์โดย : ภญ.ศศิมา  อาจสงคราม
                          ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
                          บรรณาธิการ  วารสาร  "ยาน่ารู้"