ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
โดยมีมาตรการและแผนงานในการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิต
ยกระดับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และยกระดับความรู้บุคลากร
กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงมีการแต่งตั้ง คณะทำงานวิชาการ ร่วมกันร่าง
หนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสำหรับการผลิตยาสมุนไพร และ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการร่างหนังสือฉบับนี้ด้วย