Career Opportunities

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Website
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบเว็บไซต์
 • สามารถดูแลและอัฟเดตข้อมูลสินค้าหรือข่าวสารของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทนและมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบการขาย E-commerce
 • คิด Promotion ใหม่ๆ ของช่องทาง E-commerce เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • จัดทำสื่อมีเดียของบริษัทฯ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Job

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและนำเสนอสินค้า
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการขายสินค้า และควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา
 • สรรหาลุกค้ารายใหม่ และ รักษาลูกค้าปัจจุบัน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Job

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2-3 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้า
 • ดูแลลุกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่
 • ติดตามการเก็บเงินจากลุกค้า
 • รายงานยอดขายต่อผู้บังคับบัญชา
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Job

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและนำเสนอสินค้า
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการขายสินค้า และควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา
 • สรรหาลุกค้ารายใหม่ และ รักษาลูกค้าปัจจุบัน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Job